Wybierz region

Już wkrótce więcej języków i regionów

Oświadczenie prawne

Wszelkie uwagi odnośnie tej publikacji nie będą traktowane jako poufne

Dziękujemy za zainteresowanie naszymi produktami i wizytę na naszej stronie internetowej. Przed rozpoczęciem korzystania z tej witryny, zapoznaj się z warunkami korzystania ze strony. Uzyskując dostęp i korzystając z witryny internetowej Dynapac AB, zgadzasz się na poniższe warunki.

Prawa autorskie 

Niniejsza strona internetowa ("Strona") i cała jej zawartość są własnością i są chronione prawem autorskim przez Dynapac AB lub jej spółki zależne. Wszelkie prawa są zastrzeżone. Zawartość tej strony nie może być kopiowana ani reprodukowana, chyba że jest to konieczne do przeglądania tej samej strony on-line. 

Znaki towarowe firmy Dynapac

Mogą istnieć również inne znaki towarowe na tej stronie internetowej należące do Dynapac lub dowolnej z jego spółek zależnych. Żadne takie znaki handlowe nie mogą być wykorzystywane do jakichkolwiek celów bez uprzedniej pisemnej zgody. 

Oświadczenie

Firma Dynapac i jej spółki zależne dołożą wszelkich starań, aby informacje na tej stronie były dokładne i aktualne. Wszystkie informacje są dostarczane "w stanie takim, w jakim są", bez jakiejkolwiek gwarancji, wyraźnej lub dorozumianej, w tym między innymi domniemanych gwarancji wartości handlowej, przydatności do określonego celu lub nienaruszania praw. Informacje na tej stronie mogą zawierać techniczne niedokładności lub błędy typograficzne. Zmiany mogą być okresowo wprowadzane do informacji i będą uwzględnione w nowych wydaniach tej publikacji. Dynapac może wprowadzać ulepszenia lub zmiany w produktach i programach opisanych w tej publikacji w dowolnym czasie i bez powiadomienia. W żadnym wypadku firma Dynapac ani jej spółki zależne nie będą ponosić odpowiedzialności wobec żadnej ze stron za jakiekolwiek szkody, bezpośrednie, pośrednie, specjalne, wtórne, karne lub inne za jakiekolwiek wykorzystanie lub niemożność korzystania z tej strony internetowej lub jej zawartości, w tym, bez ograniczeń, za jakiekolwiek szkody utratę zysków, przerwanie działalności, utratę programów lub innych danych w systemie przetwarzania informacji lub w inny sposób. To od Ciebie zależy, czy podejmiesz wszelkie środki ostrożności, aby upewnić się, że wszystko, co wybierzesz, jest wolne od takich elementów, jak wirusy, robaki, konie trojańskie i inne destrukcyjne elementy. Firma Dynapac lub jej spółki zależne nie udzielają żadnych gwarancji ani nie przedstawiają żadnych oświadczeń na temat żadnej innej strony internetowej należącej do strony trzeciej, do której można uzyskać dostęp za pośrednictwem tej witryny. 

Informacja zwrotna

Wszelkie informacje zwrotne od czytelnika niniejszej publikacji będą traktowane jako jawne, a my będziemi mogli bezpłatnie wykorzystać wszelkie pomysły, koncepcje, know-how lub techniki zawarte w sprzężeniu zwrotnym w dowolnym celu i będziemy mogli ujawnić takie informacje osobom trzecim bez ograniczeń.