Besök Dynapac på er marknad

Ytterligare språk och regioner kommer snart!

Code of Conduct

Dynapac – Uppförandekod

Dynapac är en ledande leverantör av hållbara vägbyggnadslösningar. Dynapac förser sina kunder med innovativa produkter för kompaktering, beläggningsutrustning samt reservdelar och eftermarknadstjänster. Dynapac&akut; s vision är att globalt sett vara den föredragna " Partner på vägen framåt" för vägbyggnadslösningar för sina intressenter. Denna uppförandekod gäller för alla enheter inom Dynapac-koncernen.

vår  Uppförandekod  är avsedd att stödja alla våra medarbetare och affärspartners i deras dagliga arbete och förklara våra värderingar, vår personalpolicy och vår syn på affärsetik.

Vi är alla ansvariga

Varje medarbetare bidrar till uppfattningen om Dynapac som ett pålitligt och ansvarstagande företag som alltid uppfyller sina åtaganden och skyldigheter. Dynapac etablerar långsiktiga affärsrelationer som grund för att skapa kundvärde och uppfattas som den föredragna partnern på vägen framåt. Vi strävar efter att interagera och vara transparenta med våra intressenter när det gäller hur vi arbetar, med våra anställda, våra affärspartners och samhället i stort><.

Dynapac arbetar enligt följande principer:

 • Regelefterlevnad — Vårt arbete följer gällande lagar i de länder där vi är verksamma.

 • Etiska affärsmetoder — Vårt mål är att arbeta på ett etiskt sätt och vi ska bedriva juridiskt sunda affärsmetoder i alla avseenden. Vi litar på och respekterar våra medarbetare.

 • Medarbetaransvar — Våra medarbetare ska följa Dynapacs principer och ta ansvar både för sitt eget beteende och för Dynapacs produkter och tjänster

 • transparens — I all vår kommunikation, både skriftlig och muntlig, är vi fast beslutna att vara öppna, sanningsenliga och korrekta inom gränserna för affärssekretess. Vi tillhandahåller tillförlitlig och relevant information om vår verksamhet i rätt tid och på ett regelbundet sätt och vi säkerställer skyddet av personlig och affärskritisk information.

 • Hållbarhet –   Engineering and innovation är vår plattform för att uppnå en mer hållbar verksamhet och ett mer hållbart samhälle, inklusive att minska vår miljöpåverkan. Vi   är   Ansvarsfulla medlemmar i de samhällen där vi är verksamma.

Ansvar och organisation 
Dynapacs VD är ytterst ansvarig för uppförandekoden, medan det löpande ansvaret för efterlevnad och uppföljning ligger hos cheferna för respektive lokal verksamhet. Vi anser att interaktion är viktigt och har därför en positiv inställning till konstruktiva dialoger med alla våra intressenter.

1. Dynapacs värderingar och kultur

 • Autonomi 

& Bull; Odla ett entreprenöriellt tänkesätt för att gå framåt
& Bull; Utveckla lagandan, delegera och lita på

 • Audacity

& Bull; Att veta hur man tar kalkylerade risker
& Bull; Att sätta människan i centrum för företaget, prata tillsammans för att hitta lösningar

 • Uppfylla åtaganden

& Bull; Hålla våra löften, ta vårt ansvar och hantera våra projekt på ett pragmatiskt sätt
& Bull; Realistisk analys av våra prestationsnivåer

 • Product

& Bull; Know-how och innovation
& Bull; Pålitlighet
& Bull; Kvalitetsprestanda

 • Tjänstfunktioner

& Bull; Människors know-how
& Bull; Reservdelstillgänglighet
 

Vår kultur är hur vi agerar!

 • Kundfokus – Att vara partner på deras väg framåt
 • Innovation för överlägsen prestanda och tillförlitlighet
 • Ständiga förbättringar
 • Engagemang för företagens hållbarhet
 • Respekt och tillit till varandra
 • Arbetsmiljö – Säkert och roligt
 • Vi är smidiga och ambitiösa
 • Lika möjligheter och inkludering
 • Transparens och öppen kommunikation
 • Lagarbete och med globala möjligheter

2. Policy för anställda

Vi strävar efter att vara den föredragna arbetsgivaren för både nuvarande och potentiella anställda.

 • Vi tror på lika möjligheter, rättvisa och mångfald. Vi rekryterar och befordrar baserat på kvalifikationer för det arbete som ska utföras, oavsett ras, religion, kön, ålder, nationalitet, funktionshinder, sexuell läggning, fackligt medlemskap och politisk åsikt.
 • Vi erkänner att anställda har rätt att välja om de vill företrädas av fackföreningar eller inte i kollektivavtalssyfte. Ingen diskriminering ska riktas mot någon anställd, oavsett om en sådan rättighet utövas eller inte.
 • Under inga omständigheter kommer tvångsarbete att användas eller användas i vår verksamhet. Vi är strikt emot barnarbete och andra former av utnyttjande av barn. Vi anställer inte någon person under 15 år och anpassar oss till lokala standarder som anger en högre ålder. Vi " Agera mot modernt slaveri" Och detta inkluderar alla typer av slaveri och människohandel.
 • Vi förväntas bidra till bolaget och våra prestationer belönas på ett rättvist sätt. Lagstiftade minimilöner kommer alltid att ligga på en miniminivå snarare än en rekommenderad nivå.
 • Vi erbjuds kontinuerligt utbildnings- och utvecklingsmöjligheter för att säkerställa vår möjlighet att växa med koncernen. Målet är att varje medarbetare ska få den kompetensutveckling som behövs för att nå goda resultat. Utvärderingar görs årligen.

Dynapac Visselblåsarprocess – Etisk hotline

Alla anställda uppmuntras att rapportera avvikelser från Dynapacs uppförandekod genom vår Ethical Hotline-funktion (hotline@dynapac.com)

Beteenden eller handlingar som är eller kan uppfattas som brott mot lagar eller mot Dynapacs uppförandekod ska rapporteras till närmaste chef. Chefer förväntas behandla sådana frågor seriöst och ge full konfidentialitet till den person som rapporterar problemet.

Du kan också ta direktkontakt via e-post till: Hotline@dynapac.com, som är Dynapacs etiska hjälplinje/visselblåsarlinje. Om du föredrar eller inte har möjlighet att skicka ett e-postmeddelande kan du ringa VP Finance (+46 455306136)

Din rapport till hotline@dynapac.com bör om möjligt svara på frågorna: Vem, vad, var, varför, när och hur och innehålla lämpliga kontaktuppgifter. Din identitet kommer garanterat att förbli okänd för alla utom Dynapac Vice President Finance. Dynapac Vice President Finance kommer sedan att vidta åtgärder och involvera lämpliga partners i diskussioner internt och externt beroende på situation och situation; allt för att underteckna sekretessavtal.

Rapporter behandlas konfidentiellt.

p

3. Policy för affärsmässig och finansiell integritet 

Oavsett var vi är verksamma är vårt rykte den mest värdefulla tillgången, det bestäms av hur vi agerar

 • Vi söker, utvärderar och väljer affärspartners opartiskt på grundval av objektiva faktorer som produktivitet, kvalitet, leverans, pris och tillförlitlighet, samt engagemang för miljömässig och social prestanda och utveckling.
 • Vi tolererar inte mutor och korruption, inklusive underlättande betalningar. Kraftfulla åtgärder kommer att vidtas vid alla överträdelser.
 • Vi är engagerade i ärlighet i alla situationer, och vi avstår från att ha intressen som står i konflikt med Dynapacs och Fayat Groups intressen.
 • Vi stöder och strävar efter rättvis konkurrens och vägrar därför att ingå diskussioner eller avtal med konkurrenter om prissättning, marknadsuppdelning eller andra liknande aktiviteter.
 • affärsgåvor eller gästfrihet erbjuds eller accepteras endast i enlighet med lokal lagstiftning och affärspraxis.
 • Vi respekterar företagets tillgångar och skyddar alla materiella och immateriella tillgångar i Dynapac och Fayat-koncernen från förlust, stöld och missbruk.
 • lobbyverksamhet bedrivs främst genom representation av eller i handelsorganisationer och andra icke-statliga organisationer
 • Dynapac tar inte politisk ställning. Därför använder vi inte Dynapacs och Fayat Groups medel eller tillgångar för att stödja politiska kampanjer eller kandidater, eller på annat sätt tillhandahålla tjänster till politiska strävanden.

De viktigaste internationella etiska riktlinjerna som stöds av Dynapac är:

 • FN:s internationella förklaring om mänskliga rättigheter www.un.org
 • FN:s Global Compact www.unglobalcompact.org
 • Internationella arbetsorganisationens deklaration om grundläggande principer och rättigheter i arbetslivet www.ilo.org
 • OECD" s Riktlinjer för multinationella företag www.oecd.org

Wardenburg den 1 november 2023


Paul Hense
Ordföranden